STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ogłasza nabór nr 4/2018 pracownika na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego.

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14204
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 512 razy
Otrzymał/a podziekowań: 585 razy
Status: Offline

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU ogłasza nabór nr 4/2018 pracownika na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego.

Postautor: Epitet » 06 cze 2018 14:44

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: od młodszego inspektora do starszego inspektora
Ikona autora Marta Drzewiecka
Data wpisu Cze 4, 2018

OGŁOSZENIE

STRAŻ MIEJSKA W GDAŃSKU
ul. Elbląska 54/60
80-724 Gdańsk

ogłasza nabór nr 4/2018 pracownika na wolne stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego:
od młodszego inspektora do starszego inspektora
w wymiarze 2 etatów

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w maju 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

link http://strazmiejska.gda.pl/blog/2018/06 ... nspektora/

1. Ogólny zakres zadań osoby zatrudnionej na stanowisku:

praca w charakterze dyżurnego lub starszego zmiany na Stanowiska Kierowania Straży Miejskiej w Gdańsku,
przyjmowanie zgłoszeń od obywateli lub instytucji telefonicznie, mailowo,
przekazywanie zgłoszeń od do realizacji patrolom,
kwalifikowanie i przekazywanie do referatów Straży Miejskiej interwencji wymagających dłuższego prowadzenia,
dokonywanie rozliczeń patroli z podjętych czynności związanych z realizacją przydzielonego zgłoszenia,
współdziałanie z różnymi instytucjami i organizacjami w ramach posiadanych kompetencji podczas realizacji zgłoszeń,
udzielanie informacji zgłaszającym dotyczących zasad działania Straży Miejskiej,
opracowywanie dokumentacji obowiązującej na Stanowisku Kierowania,
ustalanie w miarę możliwości na potrzeby patroli kodów pocztowych, lokalizacji instytucji czy placówek dyplomatycznych, a także lokalizacji ulic i sposobu dotarcia pod wskazany adres,
powiadamianie – alarmowanie mieszkańców, instytucji i kadry kierowniczej Straży Miejskiej o sytuacjach nadzwyczajnych, w tym związanych z zagrożeniem zdrowia, życia i mienia,
znajomość aktualnych aktów prawnych oraz przepisów (ustaw, rozporządzeń, uchwał i zarządzeń) niezbędnych do prawidłowej pracy i funkcjonowania na Stanowisku Kierowania,
wykonywanie poleceń przełożonych związanych z realizacją zadań na Stanowisku Kierowania,
ochrona porządku publicznego na terenie miasta Gdańska,
realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa miejscowego,
możliwa praca patrolowa na terenie miasta Gdańska.

2. Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
pierwsza umowa o pracę na czas określony 12 miesięcy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony,
wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią regulaminową – brutto miesięcznie od 3421 zł do 4040 zł,
dodatek za staż pracy (od 5 do 20% – zależnie od posiadanego stażu pracy),
„trzynasta pensja”,
system nagród,
możliwość korzystania ze świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
możliwość korzystania z siłowni,
przewidywany termin zatrudnienia od 02.07.2018 r.

3. Wymagania niezbędne:

posiadanie obywatelstwa polskiego,
ukończone 21 lat,
korzystanie z pełni praw publicznych,
posiadanie co najmniej wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
nienaganna opinia,
sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
uregulowany stosunek do służby wojskowej,
staż pracy: 3 lata w przypadku wykształcenia średniego, staż pracy nie jest wymagany w przypadku wykształcenia wyższego,
znajomość ustawy o strażach gminnych, kodeksu drogowego, kodeksu wykroczeń oraz prawa lokalnego dotyczącego funkcjonowania Straży Miejskiej,
znajomość zasad łączności radiowej,
doświadczenie na podobnym stanowisku,
znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych.

4. Wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe o specjalności: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne,
umiejętność pracy w sytuacjach kryzysowych w ograniczeniach czasowych,
umiejętność prowadzenia rozmowy z trudnym klientem,
dobra znajomość pakietu MS Office – w szczególności: Word, Excel, Outlook,
umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
kompetencje osobowościowe: komunikatywność, systematyczność, dokładność, sumienność oraz poczucie odpowiedzialności,
znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski,
ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,
bardzo dobra znajomość topografii miasta Gdańska.

5. Warunki pracy:

praca dyspozytorska z możliwością pracy patrolowej na terenie miasta Gdańska,
praca może być wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, z narażeniem na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego,
wymagana pełna sprawność psychoruchowa,
w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek umysłowy, jak i fizyczny,
praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku;
praca na pełen etat,
praca w systemie równoważnym, rozkładzie dwuzmianowym/czas pracy wydłużony do 12 godzin dziennie (obejmujący godziny nocne i dni świąteczne),
praca przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,
stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 8 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem,
użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner).

6. Wymagane dokumenty:

CV,
list motywacyjny,
wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
oświadczenie kandydata (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku),
zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej lub BIP Straży Miejskiej w Gdańsku).

Uwaga:

wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy podpisać własnoręcznie,
w toku rekrutacji kandydaci będą zobowiązani do przedstawienia oryginalnych dokumentów potwierdzających: posiadane wykształcenie i kwalifikacje, staż pracy, stosunek do służby wojskowej,
aplikacje niekompletne, niepodpisane własnoręcznie lub te, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Termin i miejsce składania dokumentów. Komplet dokumentów należy złożyć:

pocztą na adres: Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 z dopiskiem „Nabór nr 4/2018 na stanowisko strażnika miejskiego: od młodszego inspektora do starszego inspektora”, (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) – do dnia 18.06.2018 r. do godz. 15.30,
osobiście lub kurierem – w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60, oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór nr 4/2018 na stanowisko strażnika miejskiego: od młodszego inspektora do starszego inspektora” – do dnia 18.06.2018 r. do godz. 22.00,
poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /SMGDANSK/SkrytkaESP, w tytule należy umieścić informację: „Nabór nr 4/2018 na stanowisko strażnika miejskiego: od młodszego inspektora do starszego inspektora” – do dnia 18.06.2018 r. do godz. 23.59,
pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@sm.gda.pl (załączając skany wymaganych dokumentów), w tytule umieścić informację: „Nabór nr 4/2018 na stanowisko strażnika miejskiego: od młodszego inspektora do starszego inspektora”- do dnia 18.06.2018 r. do godz. 23.59.

8. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (klauzula informacyjna):

1) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Straż Miejska w Gdańsku z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80-724), tel. 58 301 30 11;

2) Inspektorem ochrony danych jest Inspektor ds. Informacji Niejawnych i Obrony Cywilnej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 (kod pocztowy: 80 – 724), tel. 58 301 30 11 w.132;

3) Celem zbierania i przetwarzania danych jest realizacja procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku;

4) Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), „Remed+Lectus” Spółka z o.o. w Gdańsku (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich i psychologicznych kandydata);

5) Dane osobowe zebrane w wyniku naboru zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji i będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ustawowego obowiązku z zachowaniem zasady ograniczenia przechowywania:

dokumenty kandydatów wskazanych w protokole z przeprowadzonego naboru na liście kandydatów do zatrudnienia i ostatecznie zatrudnionych stają się częścią „A” akt osobowych nowo zatrudnionych pracowników,
dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy niewskazanych w protokole z naboru na liście kandydatów do zatrudnienia są niszczone w ciągu 1 miesiąca od zakończenia naboru, natomiast dokumenty aplikacyjne kandydatów wskazanych w protokole na liście kandydatów do zatrudnienia, ale ostatecznie niezatrudnionych (tzw. lista rezerwowa) są niszczone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru,
usunięciu podlegają wiadomości przesłane poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP oraz pocztą email zawierające dokumenty aplikacyjne określonych powyżej kandydatów terminie 1 miesiąca od zakończenia naboru.

6) Osobie, która udostępni dane w ramach procesu rekrutacji, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

7) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji w Straży Miejskiej w Gdańsku. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział kandydata w naborze;

8) Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom;

9) Dane udostępnione przez kandydatów nie będą podlegały profilowaniu;

10) Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

11) Informacje o Straży Miejskiej w Gdańsku można znaleźć na stronie internetowej http://strazmiejska.gda.pl.


Dla chętnych zostania Strażnikiem Miejskim pozostaje aplikować.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Wróć do „Pomorskie”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości