Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15734
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 531 razy
Otrzymał/a podziekowań: 596 razy
Status: Offline

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: Epitet » 09 gru 2020 09:20

SUFO pod nadzorem Żandarmerii Wojskowej?
Jest specjalna podkomisja
[RELACJA]

8 grudnia 2020 rok

Posłowie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej zdecydowali o powołaniu specjalnej podkomisji, która zajmie się przepisami mającymi umożliwić objęcie nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO) Żandarmerii Wojskowej.
Chodzi oczywiście o te SUFO, które ochraniają m.in. jednostki wojskowe.

link https://www.defence24.pl/sufo-pod-nadzo ... ja-relacja

8 grudnia podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Projekt ustawy opublikowano na stronie Sejmu jako druk nr 764.

Otwierając obrady komisji jej przewodniczący poseł Michał Jach (Prawo i Sprawiedliwość) podkreślał, że komisja będzie obradowała nad bardzo ważnym projektem, który w sposób kompleksowy rozwiąże kwestie dotyczące ochrony jednostek wojskowych oraz nadzoru nad firmami zewnętrznymi ochraniającymi jednostki wojskowe.

Uzasadnienie projektu przedstawił Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, który wskazał, że zasadniczym celem projektu jest umożliwienie realizowania przez Żandarmerię Wojskową działająca w imieniu Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO).

Jak zaznaczył wiceminister Skurkiewicz, przewidywanym efektem będzie wyeliminowanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań SUFO ujawnianych przez Żandarmerię Wojskową w ramach wykonywanych kontroli.

W projekcie wskazano zakres nadzoru nad SUFO sprawowanego przez Ministra Obrony Narodowej za pośrednictwem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, określając jednocześnie na czym polega przedmiotowy nadzór.
W związku z wprowadzeniem nadzoru szef resortu obrony narodowej został też uprawniony do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji czynności w ramach nadzoru.

W projekcie ustawy określono zatem:

Komendanta Głównego ŻW jako organ właściwy do nadawania upoważnienia do przeprowadzenia czynności nadzoru;

dane, które zawiera wniosek o wydanie przedmiotowego upoważnienia, a także dane zawarte w samym upoważnieniu do dokonania czynności nadzoru;

uprawnienia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do wykonywania określonych czynności nadzoru, w tym m.in. prawo do wstępu na obszar ochrony obiektów, w których prowadzona jest ochrona, wstępu na teren siedziby przedsiębiorcy objętego kontrolą ŻW, udostępnienia lub wglądu w dokumentację ochronną, żądania stosownych wyjaśnień od przedsiębiorcy objętego kontrolą, czy utrwalania czynności nadzoru za pomocą technik audiowizualnych;

w jaki sposób sporządza się protokół z nadzoru, w tym dane, które powinny zostać zawarte w protokole, możliwość wniesienia pisemnego zastrzeżenia do protokołu przez przedsiębiorcę objętego nadzorem oraz sposób postępowania w przypadku odmowy podpisania takiego dokumentu przez przedsiębiorcę objętego kontrolą – nadzorem.

W projekcie ustawy zawarto również regulacje dotyczące zakresu działania SUFO, jak również treści umów zawieranych pomiędzy dowódcą jednostki a przedsiębiorcą.

Inną ważna zmianą jest dodanie w artykule czwartym w ustępie drugim ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych nowego punktu 16a.

W ten sposób dotychczasowe regulacje w zakresie przeprowadzania kontroli ochrony obszarów obiektów i urządzeń jednostek organizacyjnych podporządkowanych, podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej zawarte do tej pory w artykule 44 ustęp 1a ustawy o ochronie osób i mienia zostały przeniesione do ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

W dyskusji głos zabrał Poseł Andrzej Szewiński (Koalicja Obywatelska), który zadał pytania w celu wyjaśnienia mogących pojawiać się w trakcie procedowania projektu przez SKON.

Jak wszyscy wiemy ten projekt ustawy już był rozpoczęty, ta ścieżka była rozpoczęta w 2016 roku. (…)
Dlaczego dopiero godzinę przed komisją otrzymaliśmy około 36 poprawek (...)
Mam świadomość, że to mogą być poprawki redakcyjne, ale w ramach dobrej praktyki może lepiej byłoby gdybyśmy się zatrzymali i pochylili się nad tym tematem wcześniej.

Andrzej Szewiński, poseł Koalicji Obywatelskiej

Poseł Szewiński wskazał na inne przykłady uchybień w zakresie dobrych praktyk w obszarze stanowienia prawa i kompleksowego wprowadzania nowelizacji. Wskazał, że zmiany w zakresie sprawowania nadzoru nad firmami ochroniarskimi powinny być wprowadzane kompleksowo i z uwzględnieniem innych podmiotów, w tym Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dlaczego zatem projektodawca, czyli strona rządowa proponuje wprowadzenie przepisów szczegółowych dotyczących kontroli i nadzoru tylko w zakresie, gdzie możliwość nadzoru posiada Minister Obrony Narodowej za pośrednictwem Żandarmerii Wojskowej?

Czy proponowana nowela nie będzie swojego rodzaju nadregulacją?

Czy proponowany zapis, że żołnierz Żandarmerii Wojskowej ma prawo do wkroczenia na teren przedsiębiorcy nie wykracza poza zakres nadzoru i kontroli zadań realizowanych przez SUFO? (…)

Dlaczego od momentu rozpoczęcia przygotowania projektu ustawy przez stronę rządową w 2016 roku nie była ona przekazana do parlamentu do dalszego procedowania przez komisję?
Czy jako komisja możemy się zapoznać z danymi dotyczącymi nieprawidłowości, o których była mowa w uzasadnieniu z 2016 roku?

Poseł Andrzej Szewiński, Koalicja Obywatelska

Poseł Koalicji Obywatelskiej pytał też, jakie były liczba i rodzaj stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości w latach 2015 – 2019 oraz czy skala nieprawidłowości na obiektach podlegających MON jest większa niż na tych nadzorowanych przez Policję i Straż Graniczną.

Pytania zadała także Poseł Monika Pawłowska (Lewica),

która oceniła, że projekt jest pozytywną zmianą, gdyż odciąża Policję, porządkuje kwestie formalne, ale jest to również dobry czas na rozmowę o stanie Żandarmerii Wojskowej.
Poseł pytała o nowe uprawnienia i obowiązki, jakie w ostatnim czasie zostały nałożone na żołnierzy ŻW także w zakresie wsparcia Policji w ramach zapobiegania pandemii COVID-19 - Ilu na dzień dzisiejszy żołnierzy Wojska Polskiego służy w ŻW?

Jakie kampanie informacyjne zostały uruchomione abyśmy mogli zachęcać żołnierzy do wstępowania do tej formacji? - pytała.

Poseł pytała także w kontekście ustawy o przygotowania i szkolenia w zakresie kontroli i nadzoru nad ochroną obiektów, o pojazdy, środki, budżet celowy i stopień realizacji oraz finansowanie w porównaniu do środków przeznaczanych na Wojska Obrony Terytorialnej. Dodatkowo poseł Pawłowska pytała o koszty związane z udziałem Żandarmerii Wojskowej w czynnościach związanych z zabezpieczaniem protestów, które odbywały się w stolicy.

W trybie zdalnym pytania zadał Czesław Mroczek, były wiceminister obrony narodowej i poseł Koalicji Obywatelskiej, który odnosząc się do projektowanej zmiany ustawy stwierdził, że co do zasady ta ustawa wprowadzała już wcześniej regulacje dotyczące nadzoru nad SUFO.

Przedstawione przez stronę rządową uzasadnienie Mroczek określił jako niespodziewanej skali samokrytykę, z której wynika, iż Minister Obrony Narodowej nie wykonuje czynności związanych z nadzorem bardzo ważnego zadania, którym został obarczony przez ustawodawcę.

W opinii byłego wiceministra jest to powód do rozliczenia szefa resortu z tych nieprawidłowości zanim komisja zajmie się projektem nowelizacji ustawy.

To jest pytanie i w tym zakresie bardzo proszę o odpowiedź – co stało na przeszkodzie w wykonaniu tych ważnych zadań?
W moim przekonaniu nie było ku temu powodów. (…) Ustawodawca wyposażył zarówno Komendanta Głównego Policji, Ministra Obrony Narodowej i Komendanta Głównego Straży Granicznej w uprawnienia i upoważnienie do sparowania nadzoru nad formacjami SUFO.

I nie znajduję powodów, dla których Minister Obrony Narodowej nie może tych zadań wykonywać i przychodzi w tej chwili do Sejmu z propozycją zmiany ustawy.

Czesław Mroczek, poseł Koalicji Obywatelskiej i były wiceminister ON

Czesław Mroczek podkreślał, że tylko w przypadku MON-u będą wprowadzane bardzo szczegółowe regulacje, które powinny być w jego ocenie zawarte w przepisach wykonawczych – rozporządzeniach, decyzjach i zarządzeniach wydawanych przez szefa resortu obrony narodowej.
Podkreślał, że takich regulacji nie przygotowano dla Policji i Straży Granicznej i w tym zakresie zdał kolejne pytania do Ministra Obrony Narodowej
– Czym się różnią dotychczasowe uprawnienia Ministra Obrony Narodowej (…)
od tych, które są aktualnie projektowane?

To jest pytanie w ogóle o sens tych zmian – pytał poseł Mroczek.

Dodatkowo Czesław Mroczek skierował pytanie do biura legislacyjnego Sejmu o nad regulacje, o których mówił poseł Szewiński. Wskazując na dwa odmienne tryby sprawowania nadzoru nad SUFO w tej samej ustawie – osobny dla MON i Żandarmerii Wojskowej oraz osobny dla Policji i Straży Granicznej.
Zaznaczając, że jest to w jego ocenie kuriozalne rozwiązanie – dwie regulacje odnoszące się do tej samej kwestii.

W przypadku MON i ŻW kwestie nadzoru zostaną opisane w ustawie, a w przypadku Policji i Straży Granicznej w przepisach wykonawczych do ustawy, co w jego ocenie jest niespójne.
Poseł zwrócił także uwagę, że więcej zadań w zakresie nadzoru nad SUFO realizuje Policja i takie postawienie sprawy jest niezrozumiałe i niewłaściwe
- Po analizie przepisów przekładanych przez rząd chcę stwierdzić, że nie ma uzasadnienia do wprowadzania tej zmiany przepisów.
Mało tego, one tak naprawdę stanowią zbiór złych praktyk legislacyjnych i w jakiejś mierze psują dotychczasową regulację - stwierdził były wiceszef MON.

Poseł Mroczek wystąpił z wnioskiem formalnym o powołanie podkomisji do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych lub o jej wycofanie przez ustawodawcę.

Przewodniczący SKON przed przekazaniem głosu wiceministrowi obrony narodowej oraz biuru legislacyjnemu podkreślił, że w jego ocenie regulacja jest niezbędna i zasadna podkreślając przypadek z 2012 roku, gdy teren jednej z jednostek wojskowych sił powietrznych był ochraniany przez firmę, której właścicielami byli Rosjanie.

Następnie odpowiedzi na pytania posłów przedstawiał w imieniu sekretarz stanu w MON, który podziękował za pytania i głosy w dyskusji. Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że w obecnym stanie prawnym szef resortu obrony narodowej nie ma możliwości sprawowania właściwego nadzoru nad SUFO, gdyż nie jest organem koncesyjnym.

Organem takim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

My tą ustawą chcemy dać możliwość dokonywania nadzoru i kontroli realizowanej w imieniu Ministra Obrony Narodowej przez Żandarmerię Wojskową. (…)
Muszę Państwu zaznaczyć, że dzisiaj ŻW też nie ma uprawnień kontrolnych czy nadzorczych w stosunku do SUFO, ma takie uprawnienia w stosunku do dowódców jednostek wojskowych, ale nie w stosunku do tych podmiotów, które ochraniają jednostki wojskowe.
Więc tu jest sytuacja zupełnie przedziwna.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON

Wiceminister Skurkiewicz przypomniał problemy jakie występowały w zakresie ochrony jednostek wojskowych przez SUFO w latach ubiegłych, gdy rządy sprawowała koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zaznaczył, że problemów z nadzorem jest nadal wiele, nie precyzując konkretnie ich rodzajów.

Wskazał natomiast na problemy z alkoholem w SUFO w latach 2013-2014.

Jako jedno z głównych zagrożeń wskazał na notoryczne przekraczanie norm czasu pracy pracowników SUFO ochraniających obiekty wojskowe zatrudnionych niekiedy w kilku różnych firmach w tym samym czasie.

Podkreślił, że sprawy wyposażenia, uzbrojenia i umundurowania formacji ochronnych należy zunifikować i zreformować, jednak dziś są to zapisy zawarte w dokumentach przetargowych, a konkretnie w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia.

Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że uważa iż ustawa przyczyni się do wyeliminowania części problemów, z którymi dziś boryka się resort obrony narodowej, ŻW i dowódcy jednostek wojskowych
– Nie jest to dziś system doskonały i dlatego też musimy mieć narzędzia, aby obiekty wojskowe były zabezpieczane w sposób należyty – zaznaczył wiceminister obrony.

Żandarmeria Wojskowa nie jest zbyt liczną formacją.

Ona liczy obecnie około 3 300 żołnierzy, zadań ma oczywiście sporo.
(…) Są to zarówno zadania dochodzeniowe jak i prewencyjne, jest również oddział specjalny, który zajmuje się zabezpieczeniem ważnych obiektów i osób funkcjonujących w ministerstwie.
Uczestniczy aktywnie w działaniach antycovidowych i wspiera Policję w działaniach patrolowych.
To nie jest nic osobliwego.

Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON


Wiceminister Skurkiewicz zaznaczył, że 36 poprawek, o które pytali posłowie opozycji to poprawki o charakterze „czysto redakcyjnym” bez ingerencji w zapisy legislacyjne.

Następnie głos zabrał prawnik reprezentujący sejmowe biuro legislacyjne, który zaznaczył, że proponowane regulacje w zakresie nadzoru są w ocenie prawników biura „bardzo słuszne” i jest to materia ustawowa.
Prawnik pozytywnie ocenił propozycję zmian dotyczącą Ministerstwa Obrony Narodowej i Żandarmerii Wojskowej zaznaczając, że jest także możliwa inna droga, czyli wprowadzenie regulacji w wykorzystaniem aktów niższej rangi niż ustawa – np. w ramach rozporządzeń wydanych przez Ministra ON.
Jednak na tym etapie procesu legislacyjnego podejście wnioskodawcy co do zasady uważa za słuszne.

Czesław Mroczek, wiceprzewodniczący SKON nie zgodził się z opinią biura legislacyjnego i zadeklarował wystąpienie o niezależne ekspertyzy prawne, wysłuchanie strony społecznej w tym pracodawców i pracowników SUFO oraz ponowił wniosek o powołanie podkomisji.

Następnie przewodniczący Jach zaznaczył, że poprawki są wynikiem prac biura legislacyjnego, a poseł Pawłowska poprosiła MON o odpowiedzi na piśmie.
Poseł Szewiński z kolei zaapelował o unifikację rozwiązań i kompleksowe regulacje także dla Policji, Straży Granicznej oraz obiektów infrastruktury krytycznej takich jak porty lotnicze, tak aby ustanowić dobre prawo bez nadmierny nad regulacji.
Przewodniczący Jach podkreślał jednak specyfikę obiektów wojskowych oraz to, że każda ze służb powinna indywidualnie doprecyzować swoje rozwiązania, a wiceprzewodniczący Mroczek ponownie zwrócił uwagę na jakość stanowionego prawa i przebieg procesu legislacyjnego.

Z kolei minister Skurkiewicz przypomniał, że w tej sprawie odbyła się konferencja uzgodnieniowa z MSWiA oraz zaznaczył, że posłowie mogą przeprowadzić analizy prawne z wykorzystaniem biura analiz sejmowych lub zewnętrznych ekspertów.
Prawnicy sejmowi uczestniczący w posiedzeniu podkreślali, że pozostają przy przedstawionym uprzednio stanowisku.

Po wyczerpaniu pytań przewodniczący Jach zamknął debatę stwierdzając zakończenie pierwszego czytania projektu ustawy.
Stwierdził, że nie złożono wniosku o wysłuchanie publiczne i że w trakcie debaty zgłoszono wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej.
Wniosek ten został poddany pod głosowanie.

W wyniku głosowania przyjęto wniosek zgłoszony przez wiceprzewodniczącego Mroczka, tym samym projekt będzie procedowany dalej przez 9-osobową nadzwyczajną podkomisję, której skład został ustalony w wyniku głosowania (PiS – 5 osób, KO – 2 osoby, Lewica – 1 osoba oraz Koalicja Polska – 1 osoba).
Członkowie podkomisji nadzwyczajnej zostaną powiadomieni o terminie kolejnego posiedzenia.

Piotr Jaszczuk


tak to wygląda w Sejmie:

Druk nr 764
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Data pisma: 2020-11-16
Data doręczenia druku: 2020-11-19

link https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk. ... 25004E9A73

Moja uwaga:
Teraz pracodawcy komercyjni branży ochrony będą działać tak, aby ich interesy nie ucierpiały w dzielonym torcie z którego przypadają im spore kęsy jakim jest ochrona przez SUFO obiektów MON.

Teraz widać że sprawa wróciła do łask.
Została odgrzebana (odgrzana).
Na forum już były poruszane kwestie przejścia SUFO pod zarząd ŻW.
Wielu kolegów pisało na ten temat.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15734
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 531 razy
Otrzymał/a podziekowań: 596 razy
Status: Offline

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: Epitet » 09 gru 2020 09:22

Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu
druk nr 764
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

projekt dotyczy uregulowania zasad związanych ze sprawowaniem nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO), których zadaniem jest ochrona osób i mienia, w tym np. ochrona obiektów czy konwojowanie

link https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/Przeb ... xsp?nr=764

Jak widzę to tempo jest expressowe.
Jedna noc w Sejmie i po uchwaleniu poprawek.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

senex
Generał Broni
Generał Broni
Posty: 5526
Rejestracja: 02 gru 2013 11:40
Podziękował: 205 razy
Otrzymał/a podziekowań: 578 razy
Status: Online

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: senex » 09 gru 2020 09:37

Ten projekt już kilka lat się plątał w RCL. Nic nowego, nic nieoczekiwanego.
Każda przebyta do końca droga prowadzi dokładnie donikąd

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15734
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 531 razy
Otrzymał/a podziekowań: 596 razy
Status: Offline

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: Epitet » 09 gru 2020 09:38

Musiały zajść jakieś przesłanki, których nie znamy aby kotlet został odgrzany.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

senex
Generał Broni
Generał Broni
Posty: 5526
Rejestracja: 02 gru 2013 11:40
Podziękował: 205 razy
Otrzymał/a podziekowań: 578 razy
Status: Online

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: senex » 09 gru 2020 09:53

Żadne przesłanki. Projekt dojrzał i z RCL pojechał do sejmu. Normalna kolej rzeczy.
Każda przebyta do końca droga prowadzi dokładnie donikąd

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15734
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 531 razy
Otrzymał/a podziekowań: 596 razy
Status: Offline

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: Epitet » 09 gru 2020 10:05

To w taki razie po co ta zachęta do dyskusji ze strony ustawodawcy nad wprowadzonymi zmianami ze strony biznesmenów jak i samych KPOF SUFO?
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

senex
Generał Broni
Generał Broni
Posty: 5526
Rejestracja: 02 gru 2013 11:40
Podziękował: 205 razy
Otrzymał/a podziekowań: 578 razy
Status: Online

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: senex » 09 gru 2020 11:31

Dyskusja to już była, teraz to normalny proces legislacyjny. Wcześniej uwagi były zgłaszane między innymi przez PIO i inne organizacje, a sam projekt to jest chyba z 2016 roku tylko się sprawozdawca dwa razy zmieniał i numery druków RCL.
Każda przebyta do końca droga prowadzi dokładnie donikąd

Awatar użytkownika

PanNikt
Kapral
Kapral
Posty: 109
Rejestracja: 05 kwie 2019 12:37
Podziękował: 5 razy
Otrzymał/a podziekowań: 15 razy
Status: Offline

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: PanNikt » 09 gru 2020 13:23

tylko panowie co to zmieni??? firmy są kotrolowane przez diabli wiedzą ile podmiotów a ochraniacze wciąż są dymani na każdym kroku...


SJS
Major
Major
Posty: 1221
Rejestracja: 07 sie 2011 13:38
Podziękował: 17 razy
Otrzymał/a podziekowań: 110 razy
Lokalizacja: Warszawa
Status: Offline

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: SJS » 10 gru 2020 03:18

Jakoś mało o nakładaniu się ochrony obiektów z wymaganiami ppoż i działań w trakcie pożaru, podczas gaszenia i po...
Nie widzę kontroli:
- zgodności systemów elektronicznej ochrony ani z normami ani z Wytycznymi /wymaganiami/ jakie sa po wycofaniu 9 arkuszy Norm Obronnych,
- zgodności zastosowanych zabezpieczeń mechanicznych z wymaganiami,
- spełniania wymagań zabezpieczeń dla trzech rodzajów centrów monitorowania
Błędów się nie da uniknąć ale ich powtarzania - tak

Awatar użytkownika

WOJTEX500
Chorąży
Chorąży
Posty: 459
Rejestracja: 18 kwie 2016 18:44
Podziękował: 106 razy
Otrzymał/a podziekowań: 86 razy
Status: Offline

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: WOJTEX500 » 14 gru 2020 20:33

Zwiększenie uprawnień ŻW nad SUFO spowoduje jeszcze większy odpływ pracowników z JW. Finalnie powrócimy do sytuacji ochrony JW przez szwejów, może to i dobrze.
JIM500

Awatar użytkownika

PanNikt
Kapral
Kapral
Posty: 109
Rejestracja: 05 kwie 2019 12:37
Podziękował: 5 razy
Otrzymał/a podziekowań: 15 razy
Status: Offline

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: PanNikt » 15 gru 2020 19:45

WOJTEX500 pisze:Zwiększenie uprawnień ŻW nad SUFO spowoduje jeszcze większy odpływ pracowników z JW. Finalnie powrócimy do sytuacji ochrony JW przez szwejów, może to i dobrze.
nie ma na to szans :) a przynajmniej na większości jednostek...
bardziej realnym jest powrót wart cywilnych, ale to wiąże się z olbrzymim wzrostem kosztów tejże ochrony, co finalnie przekłada się na to, że cieć z agencji ochrony jest najtańszym sposobem jej "ochraniania"

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15734
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 531 razy
Otrzymał/a podziekowań: 596 razy
Status: Offline

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: Epitet » 16 gru 2020 10:33

Klasyczny spór o kompetencje MSWiA oraz MON w odniesieniu do komercyjnych przedsiębiorców ochraniających obiekty wojskowe.
Sytuacja wygląda tak, że prywatni przedsiębiorcy ochraniają MON i podlegają pod MSWiA.
Zmiana miałaby polegać na podległości pod MON w przypadku komercyjnej usługi ochrony wykonywanej przez biznesmenów na obiekcie MON.
Pilnowanie realizacji tej planowanej zmiany byłoby w rękach ŻW.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Awatar użytkownika

WOJTEX500
Chorąży
Chorąży
Posty: 459
Rejestracja: 18 kwie 2016 18:44
Podziękował: 106 razy
Otrzymał/a podziekowań: 86 razy
Status: Offline

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: WOJTEX500 » 20 gru 2020 16:14

PanNikt pisze:
WOJTEX500 pisze:Zwiększenie uprawnień ŻW nad SUFO spowoduje jeszcze większy odpływ pracowników z JW. Finalnie powrócimy do sytuacji ochrony JW przez szwejów, może to i dobrze.
nie ma na to szans :) a przynajmniej na większości jednostek...
bardziej realnym jest powrót wart cywilnych, ale to wiąże się z olbrzymim wzrostem kosztów tejże ochrony, co finalnie przekłada się na to, że cieć z agencji ochrony jest najtańszym sposobem jej "ochraniania"


Tylko kto będzie ochraniał, jak ochrona w zastraszającym tempie starzeje się, niepełnosprawna do bólu, a młodych brak. Więc jak to ogarną? Nie mam pojęcia. Zaostrzenia wymogów ( ale za marną kasę dla pracownika ), kary w kosmicznych wysokościach itp. niespodzianki serwowane przez WOG. Już widzę tabuny chętnych do pracy.
JIM500

Awatar użytkownika

malcin822
Chorąży
Chorąży
Posty: 441
Rejestracja: 03 mar 2017 18:14
Podziękował: 1 raz
Otrzymał/a podziekowań: 30 razy
Status: Offline

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: malcin822 » 20 gru 2020 17:36

Wystarczy jak podniosą wysokość pensji dla KPOF. Uczciwie nalicza pracę w dni świąteczne, nocne itp. Chętni się znajdą.

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 15734
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 531 razy
Otrzymał/a podziekowań: 596 razy
Status: Offline

Re: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii. Warszawa

Postautor: Epitet » 21 sty 2021 20:21

Nowelizacja ustawy o Żandarmerii w Sejmie
19 stycznia 2021 rok

Piotr Jaszczuk
DOTYCZY: ŻW ŻANDARMERIA ŻANDARMERIA WOJSKOWA LEGISLACJA SKON SEJMOWA KOMISJA OBRONY NARODOWEJ USTAWA

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej rozpatrzyli sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej i przyjęli projekt zmiany ustawy o ochronie osób i mienia oraz ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

link https://www.defence24.pl/nowelizacja-us ... i-w-sejmie

Posiedzenie komisji przebiegło sprawie i bez emocji, które towarzyszyły poprzednim spotkaniom posłów SKON.
Przewodniczący Michał Jach, który jednocześnie pełnił także funkcję przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej przedstawił sprawozdanie z prac tego gremium.

Czytaj też: Żandarmeria z pionem operacyjno-rozpoznawczym

Rezultatem prac podkomisji oraz biura legislacyjnego była propozycja wprowadzenia sześciu poprawek do artykułu pierwszego ustawy (poprawki o charakterze redakcyjnym i legislacyjnym).
Pozytywną opinię na temat tych zmian przedstawił Wojciech Skurkiewicz, Sekretarz Stanu w MON oraz ekspert parlamentarnego biura legislacyjnego.

Czytaj też: SUFO pod nadzorem Żandarmerii Wojskowej? Jest specjalna podkomisja [RELACJA]

Następnie odbyła się seria głosowań nad poprawkami, przyjęciem projektu i wybór posła sprawozdawcy.
Projekt ustawy komisja przyjęła większością głosów (22 głosy za, bez głosów przeciw i z 12 głosami wstrzymującymi się).
Posłem sprawozdawcą wybrany został jednogłośnie poseł Stanisław Bukowiec (Prawo i Sprawiedliwość).

Wiceminister Skurkiewicz i Przewodniczący Jach na zakończenie prac podziękowali wszystkim posłom za zaangażowanie i końcowy efekt, który jest rezultatem prac podkomisji nadzwyczajnej.

Zasadniczym celem projektu jest umożliwienie realizowania przez Żandarmerię Wojskową działającą w imieniu Ministra Obrony Narodowej nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO).
Powinno to umożliwić wyeliminowanie wykrytych wcześniej przez ŻW nieprawidłowości w działaniach SUFO odpowiedzialnych za ochronę jednostek wojskowych.
W projekcie założono, że stosowne uprawnienia otrzymają Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierze ŻW, którzy będą wykonywać czynności w ramach nadzoru.


W Polsce jest 3300 Żandarmów.
Planowane jest odpowiedzialne zadanie dla tych żołnierzy.

link https://www.defence24.pl/zandarmeria-wo ... owala-sufo

W 2020 roku będą kontynuowane prace nad nowelizacją ustawy o ochronie osób i mienia.
Chodzi zmianę zasad nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi (SUFO).

Nadzór nad tego typu formacjami sprawuje na terenie kraju Komendant Główny Policji.

Istnieją od tego dwa wyjątki: na obszarach portów lotniczych nadzór sprawuje komendant główny Straży Granicznej, a na terenach obiektów wojskowych – minister Obrony Narodowej.
Tymczasem planowana nowelizacja ma przekazać nadzór nad terenami podlegającymi ministrowi obrony komendantowi głównemu Żandarmerii Wojskowej.
Jak powiedziała Jolanta Wasiluk, dyrektor biura prawnego MON: „Żandarmeria Wojskowa posiada odpowiednie siły i środki do wykonywania odpowiedniego nadzoru.

Obecnie może wykonywać tylko czynności kontrolne.
Zakres ten jest dużo niższy niż w przypadku Policji czy Straży Granicznej.”
Jak dodała istnieje potrzeba poszerzenia możliwości działania Żandarmerii Wojskowej „bo nawet w przypadku zwykłych kontroli pojawiały się przypadki naruszania przepisów”
Wymieniła tu m.in. uchybienia pracowników SUFO jeśli chodzi o przedwczesne opuszczanie miejsca, braki w wyposażeniu i problemy z alkoholem.


cała paleta uchybień.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Wróć do „Państwowe Służby Mundurowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości