Pracownik ochrony i pierwszego kontaktu w placówkach zagranicznych MSZ. Warszawa

Awatar użytkownika

Topic author
Epitet
Generał
Generał
Posty: 14342
Rejestracja: 16 sty 2011 19:01
Podziękował: 514 razy
Otrzymał/a podziekowań: 588 razy
Status: Offline

Pracownik ochrony i pierwszego kontaktu w placówkach zagranicznych MSZ. Warszawa

Postautor: Epitet » 06 lut 2019 22:14

Służba Ochrony i Kontaktu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
15 stycznia 2014

Szaleństwa związane z nieprowadzeniem polityki zagranicznej oraz marnowanie publicznych pieniędzy w różnego rodzaju realizowanych przedsięwzięciach przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych to zbyt wiele, naprawdę zbyt wiele jak na cierpliwość polskiej opinii publicznej. W tej chwili słyszymy, że pan niestety minister spraw zagranicznych chce powołać swoją własną służbę para-specjalną, której zadaniem będzie filtrowanie osób w pierwszym kontakcie z placówkami dyplomatycznymi.
Służba Ochrony i Kontaktu – twór nie tylko swoisty, ale po prostu niezrozumiały.
W istocie bowiem nie da się określić po co ta służba ma powstać?
Może chodzi o prywatną tajną policję dla pana niestety-ministra, coraz bardziej bojącego się narodu który płaci niestety jego rachunki?

link https://obserwatorpolityczny.pl/?p=18296

Powtórzmy – to przykładowy katalog, z przykładowej oferty zatrudnienia, nie wiemy czy to Służba Ochrony i Kontaktu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Możemy jednak domniemać, że chodzi o służbę ochroniarską?

Na to wskazuje charakter zadań jak: pilnowanie, terroryzm, tajność, a zarazem zwykłe dozorstwo i przeglądanie rzeczy w plecakach?
Do tego grzecznie i na poziomie, czyli nic nadzwyczajnego, raczej za mizerne pieniądze, tego typu ludzie – z kraju, mogą być bardzo przydatni zwłaszcza w tych państwach, które są do nas wrogo usposobione kulturowo i politycznie.
W ten sposób mając własnych pracowników de facto ochrony – polskie MSZ będzie czuło się lepiej chronione za granicami kraju.
Wymóg przeszłości mundurowej kwalifikuje natomiast tą służbę jednoznacznie.


Ogłoszenie rekrutacyjne:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
pracownika ochrony i pierwszego kontaktu w placówkach zagranicznych


Celem procesu naboru jest zatrudnienie pracowników, których zadaniem będzie ochrona terenu, obiektów i mienia placówki i wskazanych obiektów ministerstwa na terenie kraju, przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa placówek zagranicznych oraz zapewnienie pierwszego kontaktu w relacjach z interesantami wstępującymi na teren placówek zagranicznych.

link https://www.pracuj.pl/praca/pracownik-o ... ta,6427726

Główne zadania:


Zadaniem pracownika ochrony i pierwszego kontaktu w placówkach zagranicznych będzie ochrona osób, terenu i mienia wskazanych obiektów ministerstwa na terenie kraju oraz wytypowanych placówek zagranicznych.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

ochrona osób i mienia placówki zagranicznej lub wyznaczonego obiektu MSZ na terenie kraju, zgodnie z zatwierdzonymi planami ochrony;
przeciwdziałanie fizycznemu dostępowi osób nieuprawnionych do obiektów MSZ i placówki zagranicznej;
przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym i kryminalnym na terenie placówki zagranicznej;
nawiązywanie i realizowanie pierwszego kontaktu z interesantami, osobami zaproszonymi oraz innymi osobami próbującymi nawiązać kontakt z przedstawicielami służby zagranicznej;
nadzór nad funkcjonowaniem systemów zabezpieczeń technicznych obejmujących ochronę placówki lub wyznaczonego obiektu MSZ na terenie kraju;
kontrola ruchu osób i pojazdów na terenie obiektu MSZ lub placówki zagranicznej;
kontrola pirotechniczna osób, bagażu, samochodów i przesyłek otrzymanych przez placówkę.
kontrolowanie dokumentów osób wchodzących na teren obiektu MSZ lub placówki zagranicznej;
uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób postronnych na teren placówki zagranicznej lub wyznaczonego obiektu MSZ na terenie kraju;
przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Oferujemy:

Warunki zatrudnienia:

Osoby, które pozytywnie przejdą proces naboru, zostaną zatrudnione na stanowiskach pracownika ochrony i pierwszego kontaktu i będą wykonywały obowiązki służbowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz kierowane w ramach delegacji służbowych do wykonywania zadań
w wskazanych placówkach zagranicznych.

W okresie zatrudnienia osobie wskazanej na stanowisko - pracownika ochrony i pierwszego kontaktu placówek zagranicznych przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości do 4 000 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kwalifikacji.

Dodatkowe świadczenia:

diety pobytowe w związku z podróżą służbową za okres delegacji w danej placówce zagranicznej, przysługujące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.);
świadczenia socjalne wynikające z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oczekujemy:

Wymagania niezbędne:

wykształcenie: średnie;

doświadczenie zawodowe/staż pracy: udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze bezpieczeństwa, ochrony osób i mienia lub służby w formacjach mundurowych;

poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu;
znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego i/lub niemieckiego na poziomie A2[1];
znajomość aktów prawnych:

ustawa o ochronie informacji niejawnych,
ustawa o ochronie osób i mienia,
ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

obywatelstwo polskie;
bardzo dobra znajomość języka polskiego;
wysokie standardy etyczne i moralne;
nienaganna prezencja, uprzejmość i kultura osobista;
odporność na stres i umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
odporność na dłuższą rozłąkę z rodziną w środowisku odmiennym kulturowo
i obyczajowo;
dobry stan zdrowia;
wysoka sprawność psycho – motoryczna;
umiejętność pracy w zespole;
umiejętność oceny ryzyka;
umiejętność podejmowania decyzji;
dyspozycyjność.
umiejętność planowania,
łatwość komunikacji.

[1] A2 - Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.

Wymagania dodatkowe:

wykształcenie wyższe;
znajomość drugiego języka obcego angielskiego i/lub rosyjskiego i/lub niemieckiego na poziomie B1[1];

licencja pracownika ochrony i/lub zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego lub udokumentowane doświadczenie z pracy w Policji, Straży Granicznej, Wojsku Polskim, Biurze Ochrony Rządu lub innych formacjach o podobnym profilu;
ukończone kursy i szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych;
ukończone inne kursy i szkolenia związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym, ochroną osób i mienia.

[1] B1 - Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego.
Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.
Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

kwestionariusz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej
www. bip.msz.gov.pl (http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/p ... _pobrania/)
cv,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz staż pracy,
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze poszerzonego postępowania sprawdzającego,
kopie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz ukończone kursy i szkolenia,
oświadczenie kandydata o:

a) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
d) posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dowodu osobistego,

wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
Wymóg złożenia ww. oświadczeń wynika z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171) (oświadczenie dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.).

Termin składania dokumentów: 08 grudnia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Zeskanowane dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@msz.gov.pl wpisując w tytule wiadomości SOiK 32/2018 oraz nazwisko i imię

Dane osobowe - klauzula informacyjna Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.
Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:
prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

.

Inne informacje:

Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – drogą elektroniczną na adres rekrutacja@msz.gov.pl do dn. 08 grudnia 2018 r. do godz. 23:59.

Dokumenty przed zeskanowaniem winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zastrzega sobie prawo do zaproszenia do kolejnego etapu naboru wybranych kandydatów. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni e-mailem lub telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru.

Kandydaci zakwalifikowani do rozmów kwalifikacyjnych zostaną poproszeni o dostarczenie w dniu rozmów oryginałów dokumentów i oświadczeń. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

Wszelkie dokumenty załączane do oferty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA:

https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawan ... -dyplomach

Warunkiem podjęcia obowiązków służbowych w placówce jest zakończenie procedur przedwyjazdowych, w tym ukończenie szkoleń przedwyjazdowych organizowanych przez MSZ.

Procesu naboru składać się będzie z następujących etapów:

Etap I

Weryfikacja przez Komisję nadesłanych zgłoszeń pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów niezbędnych i formalnych zawartych w ogłoszeniu oraz wskazanie osób dopuszczonych do kolejnego etapu.

Etap II

Test sprawności fizycznej, którego celem będzie sprawdzenie, wg ustalonych przez Komisję norm sprawnościowych, wykonania przez kandydatów ćwiczeń pozwalających ocenić siłę, szybkość
i zwinność kandydatów. Test sprawnościowy przeprowadzony zostanie w hali sportowej, ćwiczenia wykonywane będą w stroju sportowym.

Test wiedzy

Polegający na sprawdzeniu posiadanej wiedzy kandydatów ze znajomości aktów prawnych
z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony osób i mienia, zarządzania kryzysowego. Do kolejnego etapu naboru zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania.

Test psychologiczny, którego celem będzie badanie między innymi takich predyspozycji jak umiejętność współpracy w małym zespole, przebywania przez dłuższy okres czasu w rozłące z rodziną w odmiennym kulturowo i obyczajowo środowisku, odporność na stres oraz umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji.

Kandydaci, którzy w tym etapie procesu rekrutacji uzyskają z testu sprawności fizycznej ocenę dobrą
i wyższą i uzyskają wymaganą liczbę punktów z testu wiedzy zostaną zakwalifikowani do ostatniego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap III

Rozmowa kwalifikacyjna z Komisją, podczas której ocenie podlegać będzie:

- autoprezentacja, a w niej motywy przystąpienia do naboru oraz umiejętności interpersonalne
i kultura osobista;

- inne umiejętności i kompetencje wskazane w ogłoszeniu;

- poziom znajomości języków obcych deklarowanych przez kandydata.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Naboru i Organizacji:

tel. +48 (22) 523 83 11, +48 (22) 523 78 06.


Bardzo tajemnicza służba.
Nie ma to jak jeść do syta, spać słodko i żyć beztrosko...

Wróć do „Państwowe Służby Mundurowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości